After the PhD

In this tutorial, I’ll share my top 10 tips for getting started with Academic:

Tip 1

Yayinlar/Kitaplar

Osmanlı'da İşçiler (1870-1922) (Çalışma Hayatı, Örgütler, Grevler)

Osmanlı İmparatorluğu'nda işçilerin niteliği, bir sınıf olarak varlıkları ve eylemleri, tarih araştırmalarında çeşitli tartışmalara konu olmuştur. İşçi sınıfının sendika, sandık, komite gibi kendi örgütlerine değil de ağırlıklı olarak partilerin ve lider kadroların hikâyelerine odaklanan tartışmalardır bunlar. Kadir Yıldırım Osmanlı'da İşçiler (1870-1922)'de bu perspektifi de içererek ama asıl 'Osmanlı proletaryası'nın kendi pratiklerine odaklanarak Osmanlı işçi sınıfı tarihinin yazımına yeni bir katkı sağlıyor. Yıldırım, önce Osmanlı'da çalışma hayatının genel yapısını çiziyor, işçi örgütlenmelerine ve işçi hareketlerine bakıyor; işçilerin hangi sektörlerde çalıştıklarını, işgücünün yapısını mercek altına alıyor. Ardından çalışma hayatındaki yasal düzenlemeleri boykot, grev, iş bırakma gibi işçi direnişleri açısından kapsamlı bir şekilde inceliyor. Böylece karşımıza, yapısı, niteliği, çalışma koşulları, örgütleri ve grevleriyle değerlendirilmiş, kapsamlı bir Osmanlı işçi sınıfı resmi çıkarıyor.

Osmanlı'da İşçiler (1870-1922), alanındaki öncü araştırmaların hakkını veren, ele aldığı konuyu yeni katkılarla zenginleştiren, titiz bir araştırma.

Satin almak icin tiklayiniz

Makaleler

“Proleterianization by Dispossession: Companies, Technology Transfer and Porters in the Late Ottoman Empire”, International Journal of Turcologia. Spring2015, Vol. 10 Issue 19, p61-80. 20p.

"An Ottoman-English Merchant in Tanzimat Era: Henry James Hanson and his Position in Ottoman Commercial Life", History Studies, Volume 10/6 Spring 2015, p. 923-946 (Serdar Serdaroğlu ile birlikte)

Geç Dönem Osmanlı Devlet'inde Çalışma İlişkileri ve İşçiler", Klasikten Küresele Endüstri İlişkileri, Ankara, Orion Kitabevi, 2015.

"Osmanlı'dan Günümüze Mesleki Eğitim", Çalışma ve Toplum, Sayı 44, 2015 Ocak. (Levent Şahin ile Birlikte)

"Tarihsel Bir Perspektiften Türkiye'de İşe Yerleştirme Hizmetleri", Kamu-İş, 2012. (Levent Şahin ile Birlikte)

"Balkan Savaşlarının Osmanlı'da İşçi Hareketleri Üzerindeki Etkileri", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Kış 2012.

"Osmanlı Sosyalist Hareketi İçinde Mustafa Suphi; Hayatı ve Fikirleri", İÜ Sosyoloji Dergisi, 2015.

"Osmanlı İstanbul'unda Sanayi", İstanbul Rehberi, İSAM, 2015.

"Cumhuriyet Döneminde Türkiye Çalışma Hayatının Gelişim ve Değişimi", Türkiye'de Toplumsal Değişim, Ed. Lütfi Sunar, Nobel Yayınları, 2014.

"İşletmelerde İş Ahlakı Uygulamaları İçin Genel Çerçeve", İş Ahlakı Dergisi, 2008.

"Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Karşılaştırmalı Demografik Yapısı", Sosyal Siyaset Konferansları, 2008.

"İstanbul'un Ansiklopedileri", TALİD, 2010. (Serdar Serdaroğlu ile Birlikte)

"İslami Hassasiyetin Yoksullukla İmtihanı: Osmanlı'da Kadın İşçiler ve Devlet", Islamic Economics Workshop III: Labour in Islamic Economy, Istanbul, 2015.

"Sosyal Sorumluluk Bağlamında Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi'nin Faaliyetleri ve Osmanlı Çalışma Hayatına Etkileri", 12th International Congress of Ottoman Social and Economic History, 2011.

“Osmanlı’da Milli İktisat Düşüncesi; Gelişimi ve Sonuçları”, Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, 24-27 Eylül 2009, ss. 789-806.

“Local Violence versus the State’s Silence: Tax Resistance, Locak Power and “Reluctant Flexibility of Ottomans” in the 19th Century Middle East”, XXVII International Conference on Historiography and Source Studies of Asia and Africa, Saint Petersburg-Russia, 2013. (Yakup Akkus ile birlikte)

“Osmanlı Emek Tarihi Literatürünün Gelişimi ve Arşiv Kaynaklarının Kullanımına Dair Bir Değerlendirme”, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları Kongresi, İstanbul, 2013.

“Bir Zorunlu Çalıştırma Biçimi Olarak Osmanlı’da Amele-i Mükellefe Uygulaması ve Tarihsel Gelişimi”, 13th International Congress of Ottoman Social and Economic History, 2013, Madrid-Spain.

“II. Abdulhamid Dönemi İstanbul'unda İşçi Hareketleri”, Ottoman Istanbul-International Conference I, Istanbul-Turkey, 2013.

"Osmanlı'da 19. Yüzyılda Sanayileşme Faaliyetleri ve Çalışma Yaşamına Etkileri", İşletmecilik Tarihi Paneli, 2015.

"Proleterianization by Dispossession: Companies, Technology Transfer and Porters in the Late Ottoman Empire", MESA 48th Annual Meeting, 2014.

Tip 2